СУРГАЛТ БОЛОН СЕМИНАР

Бүжгийн урлагийг түгээн дэлгэрүүлэхэд зориулсан сургалт, семинар зохион байгуулна.